Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin Allenort

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 58P

Główne obszary udzielanej pomocy

Poradnia świadczy wszechstronną pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Głównym zadaniem specjalistów pracujących w Poradni jest kompleksowa diagnoza, pozwalająca na określenie poziomu intelektualnego, emocjonalnego i społecznego pacjenta oraz jego sprawności językowej, a także przyczyn dysharmonii rozwojowych, trudności edukacyjnych i zaburzeń zachowania. Poradnia oferuje również wsparcie postdiagnostyczne w postaci indywidualnej i grupowej terapii dzieci i młodzieży, a także – porad i konsultacji dla rodziców/opiekunów w zakresie rozpoznawania potrzeb rozwojowych oraz rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
  • Kompleksowa diagnoza
  • Konsultacje specjalistyczne
  • Postępowanie terapeutyczne
  • Dostosowanie wymagań edukacyjnych
Przebieg procesu diagnostycznego i role specjalistów w zespole

Cały proces diagnostyczny odbywa się zazwyczaj podczas kilku spotkań, w ramach których – w zależności od zgłoszonych potrzeb czy trudności – specjaliści z zakresu psychologii i/lub logopedii przyglądają się różnym obszarom funkcjonowania dziecka. Pierwsza wizyta diagnostyczna to wywiad z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka. Wtedy, podczas rozmowy, zbierane są informacje niezbędne do podjęcia odpowiednich działań diagnostycznych.

Kolejne spotkania odbywają się zazwyczaj z samym dzieckiem.

  • Psycholog rozmawia, obserwuje oraz przeprowadza niezbędne testy. W ten sposób stara się rozpoznać psychologiczne mechanizmy funkcjonowania dziecka i właściwie ukierunkować pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Testy diagnostyczne mają różną formę i są dostosowane do wieku pacjenta. Niektóre mają postać kwestionariuszy, gdzie osoba badana zakreśla odpowiedzi, inne polegają na wykonaniu określonych zadań z użyciem obrazków, klocków itp., do kolejnych potrzebne są kartki i kredki.
  • Logopeda podejmuje wczesną interwencję logopedyczną u najmłodszych dzieci (w wieku 0-3 lata) oraz przeprowadza diagnozę wad i zaburzeń mowy różnego pochodzenia u starszych. W zależności od wieku pacjenta oraz jego potrzeb i możliwości ocenia: sposoby porozumiewania się dziecka, rozumienie mowy, realizowanie wypowiedzi, kompetencję komunikacyjną, budowę i sprawność narządów mowy, sprawność czynności fizjologicznych (pobieranie pokarmów, oddychanie, połykanie, żucie), orientacyjnie słuch fizyczny, uwagę i pamięć słuchową, słuch fonematyczny (różnicowanie dźwięków mowy), kinestezję artykulacyjną (czucie ułożenia narządów mowy podczas artykulacji głosek), płynność i prozodię (rytm, melodię, akcent), zasób słownictwa biernego i czynnego, czytanie i pisanie. Do diagnozowania logopedycznego wykorzystywane są m.in. zabawki, przedmioty, kolorowe obrazki, a także karty obserwacji i kwestionariusze.

Podczas ostatniego spotkania, które ponownie odbywa się z samym rodzicem/opiekunem specjalista prezentuje wyniki przeprowadzonych badań, wyjaśnia przyczyny rozpoznanych trudności oraz przedstawia możliwości postępowania terapeutycznego. Po zakończeniu procesu diagnostycznego specjalista – na prośbę rodzica/opiekuna – może przygotować zaświadczenie oraz opinię, dotyczącą wyników przeprowadzonych badań i obserwacji, uwzględniającą wskazówki do dalszej pracy z dzieckiem (np. na potrzeby placówki edukacyjnej).

Nasza Poradnia może wydawać opinie o: specyficznych trudnościach w uczeniu się, braku przeciwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych, możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej przez dziecko 6-letnie,  a także w sprawach: objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, dostosowania wymagań edukacyjnych, zwolnienia z nauki drugiego języka, potrzeby odroczenia spełniania obowiązku szkolnego. Jeśli istnieje taka potrzeba, zalecane są również dalsze badania i konsultacje specjalistyczne (np. psychiatryczne, neurologiczne, foniatryczne, laryngologiczne, ortodontyczne).

Zobacz jak wygląda Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin Allenort” nr 58P
Cennik
Skontaktuj się z nami

Wybierz lokalizację

Kontakt

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin Allenort” nr 58P

 

ul. Sielecka 22 lok. 11
00-738 Warszawa
centrumterapiirodzin@allenort.com
tel. 226 900 114
REGON: 360661725 Numer RSPO: 126722