Kliniki Terapii ALLENORT
Dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia
Dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia

Rozpoczęcie nauki w szkole to moment przełomowy w życiu dziecka, ale też w życiu jego rodziców. Nie wszystkie dzieci jednakowo dobrze radzą sobie z pokonywaniem kolejnych etapów planowej edukacji. Z badań wynika, że u ok. 10-13% dzieci występują trudności w zakresie uczenia się.
Trudności te nie muszą wynikać z braku motywacji czy obniżonego poziomu inteligencji. Mogą one dotyczyć dzieci, które ciężko i systematycznie pracują w szkole i dodatkowo w domu. W takiej sytuacji – kiedy dziecko robi, co może, jego poziom inteligencji jest w normie, a mimo to obserwujemy powtarzające się specyficzne problemy – mówimy o zaburzeniach uczenia się.

Pierwsze objawy wskazujące na to, że dziecko w późniejszym okresie może mieć takie problemy, zaobserwować można już u niemowląt.

Elementy takie, jak:

 • poziom napięcia mięśniowego,
 • ruchy naprzemienne,
 • utrzymywanie równowagi ciała,
 • umiejętność raczkowania,

mogą być pierwszymi kryteriami oceny, czy dziecko prawidłowo się rozwija.

W wieku przedszkolnym warto zwracać uwagę z kolei na:

W wieku przedszkolnym warto zwracać uwagę z kolei na:

 • rozwój mowy,
 • umiejętność zapamiętywania (krótkich wierszyków, słów piosenek),
 • umiejętność wykonywania prostych czynności (np. zapinanie guzików)

Wczesna diagnostyka, możliwa już u dzieci 5- czy 6-letnich, pomaga zweryfikować gotowość szkolną i wykryć występowanie ewentualnych problemów. Natychmiastowe rozpoczęcie terapii z kolei umożliwia wcześniejsze wyeliminowanie problemów.

Do najczęściej występujących zaburzeń uczenia się należą:

Dysgrafia – częściowa lub całkowita nieumiejętność pisania. Objawia się m.in.:

 • problemami z odtwarzaniem liter i ich połączeń,
 • nieumiejętnością zróżnicowania liter i proporcji liter w wyrazach,
 • niejednolitym zagęszczeniem pisma,
 • niejednolitym nachyleniem liter,
 • stawianiem liter niepewną linią.
Skontaktuj się z nami

Wybierz lokalizację

Dysleksja - problemy z nauką czytania i pisania.

Dysgrafia zazwyczaj jest wynikiem mikrouszkodzeń układu nerwowego, może też wynikać z zaburzeń ośrodkowych funkcji wzrokowych i słuchowych.

Dysleksja – problemy z nauką czytania i pisania. Dzieci ze zdiagnozowaną dysleksją mają zaburzenia w obrębie percepcji wzrokowej, słuchowej oraz integracji percepcyjno-motorycznej. Przy dysleksji mogą pojawić się zaburzenia:

 • mowy,
 • uwagi,
 • koncentracji,
 • pamięci.

Problemy takie pojawiają się przy stosowaniu standardowych metod nauczania i nie wynikają bynajmniej z niskiej inteligencji. Wielu badawczy twierdzi, że przyczyną dysleksji jest nieprawidłowa praca ośrodkowego układu nerwowego, ale nie wyklucza się także czynników genetycznych.

Dyskalkulia 

Dyskalkulia – dotyczy nieprawidłowości w zakresie wykonywania działań arytmetycznych. Objawami mogącymi wskazywać na dyskalkulię są:

 • problemy z wykonaniem działań takich jak dodawanie, odejmowanie, dzielenie, mnożenie,
 • brak myślenia logicznego na działaniach liczbowych,
 • pojawiające się problemy z rozumowaniu, analizie i konstruowaniu wniosków z zakresu działań matematycznych (mogą nawet pojawiać się ataki na tle nerwicowym/stresowym przed wykonywaniem działań matematycznych).

Dyskalkulia wynika z problemów o podłożu środowiskowym lub genetycznym.

Zapisz się na wizytę do specjalisty ALLENORT!
Zostaw swój numer telefonu - oddzwonimy do Ciebie!
Dysortografia

Dysortografia – zaburzenie w nauce pisania. Objawia się ono popełnianiem błędów ortograficznych niezależnie od znajomości zasad ortografii oraz odpowiednio wysokiej motywacji.

Trudności w uczeniu się mają często poważne konsekwencje dla rozwoju psychiki młodego człowieka. Słabe oceny w szkole pomimo włożonej pracy to dla dziecka powód do stresu, niskiej samooceny, odtrącenia przez rówieśników, skłonności do oszustw (wagary, symulowanie choroby, ściąganie) lub zniechęcenia do dalszej nauki. To także powód do kolizji ze światem dorosłych w postaci niespełniania oczekiwań rodziców i nauczycieli oraz próby kompensacji braku wyników zachowaniem niezgodnym z przyjętymi normami.

Wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści w Klinikach Terapii Allenort wiedzą, jak poradzić sobie z zaburzeniami uczenia się – pomogą Twojemu dziecku i Tobie.

Blog Allenort