Sytuacja rozwodu/rozstania jest bardzo trudnym wydarzeniem w życiu rodziny. Dla dorosłych jest to druga – po śmierci współmałżonka/partnera – najbardziej stresująca sytuacja w życiu. Rozwód rodziców może być także trudnym doświadczeniem emocjonalnym dla dziecka. Dlatego ważne, aby rodzice podjęli próbę ustalenia – jeszcze przed sprawą rozwodową – jak ma wyglądać życie dziecka i ich samych po rozwodzie. Ich rola małżonka/partnera kończy się, ale rolę rodzicielską będą sprawować do końca życia.

Wiążące się z rozwodem, kwestie dotyczące ustalenia kontaktów dziecka z drugim rodzicem, dalszą rodziną, spędzania świąt, czy alimentacyjne, generują często konflikty. Ważne, by rozmowy na te tematy przeprowadzać w neutralnej atmosferze. Służy temu mediacja rodzinna.

Mediacja to metoda rozwiązywania konfliktów. Przy pomocy bezstronnego i neutralnego mediatora, uczestnicy mediacji w bezpośredniej rozmowie mają szansę wspólnie wypracować satysfakcjonujące dla nich rozwiązania.

Mediacja daje możliwość rozmowy o problemach i konkretach w neutralnej atmosferze przy jednoczesnym zapewnieniu pełnego wpływu na jej wynik. W przypadku gdy w konflikt dorosłych uwikłane jest dziecko (np. sytuacja rozwodowa), mediacja chroni je i pozwala skoncentrować się rodzicom na jego potrzebach. Mediacja umożliwia otwartą i szczerą komunikację budując wzajemne zrozumienie i dając szansę na zachowanie wzajemnego szacunku.

Do mediacji strony zawsze przystępują dobrowolnie. Przeciwwskazaniem do mediacji jest nierównowaga stron spowodowana uzależnieniem, zaburzeniami psychicznymi lub przemocą stosowaną przez jedną ze stron.

Osiągnięte porozumienie może sprawić, że kolejne trudne rozmowy będą prowadzone w atmosferze większego zaufania i w przekonaniu, że z daną osobą można dojść do ugody. Mediacja daje szansę na stworzenie gotowości do rozmowy i współpracy, pozwala na zachowanie własnej godności i wzajemnego szacunku.

W mediacji rodzinnej mediator towarzyszy, pomaga skonfliktowanym stronom w procesie przeprowadzenia trudnej rozmowy w bezpieczny i uporządkowany sposób. Umożliwia wszystkim wyrażenie swoich oczekiwań, potrzeb i obaw.

Zasada neutralności sprawia, że mediator nie jest doradcą stron, nie przedstawia „właściwych” w danej sytuacji sposobów działania. Umożliwia stronom ich samodzielne wypracowanie. Nie ocenia osób, ich zachowań i proponowanych rozwiązań. Rolą mediatora jest przede wszystkim usprawnienie procesu porozumiewania się między stronami. Mediator akceptuje wszelkie rozwiązania (także brak porozumienia), które strony uważają za właściwe w ich sytuacji.

Mediacja rodzinna może być z sukcesem stosowana w sytuacjach takich, jak:

 • spory okołorozwodowe związane z opieką nad dziećmi, podziałem majątku po rozwodzie,
 • konflikty małżeńskie/partnerskie,
 • konflikty rodzicielskie,
 • konflikty międzypokoleniowe,

Do mediacji w sprawach rozwodowych można przystąpić dobrowolnie albo zostać skierowanym przez sąd. Omawianie i rozwiązywanie konfliktów na drodze mediacji zapewnia pełen wpływ na wypracowane rozwiązania. Nie umożliwia tego sąd, który nakazowo decyduje o przyszłości rozwodzących się małżonków i ich dzieci. Strony mogą same wystąpić do sądu z wnioskiem o mediacje. Mają także prawo do samodzielnego wyboru osoby mediatora.

Mediacja kończy się podpisaniem porozumienia, w której obie strony zobowiązują do przestrzegania spisanych w nim uzgodnień. Rodzice podczas mediacji wypracowują porozumienie (plan wychowawczy), które pomaga im współpracować dla dobra dziecka, wtedy, kiedy przestaną być małżonkami. Zawarta przed mediatorem ugoda jest następnie zatwierdzana przez sąd.

Mediatora obowiązuje poufność, również w stosunku do sądu. Informacje uzyskane w trakcie mediacji mają służyć jedynie do wypracowania porozumienia i nie mogą być wykorzystywane w rozprawie sądowej.

Do niewątpliwych zalet mediacji należą:

 • możliwość poszukiwania wspólnych rozwiązań korzystnych dla obu stron konfliktu,
 • szansa na samodzielne rozwiązania (zamiast tych narzuconych np. przez sąd),
 • oszczędność czasu (procesy sądowe potrafią ciągnąć się miesiącami, a nawet latami),
 • w przypadku konfliktu związanego z rozwodem szansa na utrzymanie (czasem nawet wzmocnienie) relacji rodzice – dziecko,
 • możliwość ochrony dziecka przed uwikłaniem w konflikt dorosłych, pozwalająca rodzicom skoncentrować się na jego potrzebach,
 • bezstronność mediatora (wobec stron) i jego neutralność (wobec rozwiązań),
 • poufność prowadzonej mediacji

Czas trwania mediacji rodzinnej to średnio 6-8 sesji, każda po 1,5 godz.

Doświadczeni mediatorzy Klinik Allenort pomogą Ci przejść przez trudne chwile w życiu rodzinnym. Zapraszamy do naszego Centrum Terapii ProPsyche ALLENORT przy ul. Przasnyskiej 6A!